Thumbnail [100%x100%]

Remondino Maria

FIT-U

558 votos.

2.3%
Thumbnail [100%x100%]

Gustavo Oggero

FPCyS

8329 votos.

34.2%
Thumbnail [100%x100%]

Arico Esteban

Todos

3938 votos.

16.2%
Thumbnail [100%x100%]

Mangione German

Soberania-Popular

625 votos.

2.6%
Thumbnail [100%x100%]

Machado Daniel

Mejor

776 votos.

3.2%
Thumbnail [100%x100%]

Debonis Damicella

Primero-Santa-Fe

612 votos.

2.5%
Thumbnail [100%x100%]

Masia Ariel

MAC

862 votos.

3.5%
Thumbnail [100%x100%]

Geninazzi Franco

FPCyS

386 votos.

1.6%
Thumbnail [100%x100%]

Capo Maximiliano

Somos-Vida

396 votos.

1.6%
Thumbnail [100%x100%]

Pallares Martin

Todos

3813 votos.

15.7%
Thumbnail [100%x100%]

Magaldi Miriam

MAC

467 votos.

1.9%
Thumbnail [100%x100%]

Cacciarelli Roberto

JXC

566 votos.

2.3%
Thumbnail [100%x100%]

Rovere Fabio

FPCyS

1137 votos.

4.7%
Thumbnail [100%x100%]

Signa Jorgelina

Politica-Obrera

616 votos.

2.5%
Thumbnail [100%x100%]

Albornoz Fabiana

Todos

4175 votos.

17.1%
Thumbnail [100%x100%]

Addino Lucio

Frente-nuevo

858 votos.

3.5%
Thumbnail [100%x100%]

Ferraro David

MAC

951 votos.

3.9%
Thumbnail [100%x100%]

Lastra Emanuel

JXC

2065 votos.

8.5%
Thumbnail [100%x100%]

Citara Jesus

FIT-U

429 votos.

1.8%